AMARELINHA DOS 8 PASSOS:

SAMADHI

DHYANA

PRANAYAMA

DHARANA

PRATYAHARA

ASANA

NIYAMAS

YAMAS